Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής και Πολιτικές Εσωτερικής Διακυβέρνησης

 • Eπένδυση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, περισσότερη τεχνική κατάρτιση και ευρύτερη συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus Plus, καθώς και στρατηγική επένδυση σε ψηφιακές υποδομές και προγράμματα.
 • Xάραξη πολιτικής προς ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και της τεκνογονίας. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης του πληθυσμού. Ένα κράτος που χαράζει στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση της απειλής της γήρανσης του πληθυσμού και της κατάρρευσης του ταμείου των κοινωνικών ασφαλίσεων, πρέπει να λαμβάνει κάθετα και οριζόντια μέτρα για να δώσει κίνητρα στους πολίτες για τεκνογονία, με ένα στρατηγικά δομημένο σχέδιο.
 • Εμβάθυνση Παιδείας και ενεργός στήριξη της δια βίου μάθησης. Μείωση της διδακτικής ύλης σε ουσιαστικότερη ώστε να αναπτύξουμε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης και όχι απλά ένα γνωσιοκεντρικό μοντέλο.
 • Στήριξη και Αναβάθμιση του Γενικού Συστήματος Υγείας με διαφανείς ελέγχους και εξειδικευμένη διοίκηση.
 • Εκπόνηση σχεδίων για χαρτογράφηση πορείας ριζικής αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας και για Ψηφιακή Διακυβέρνηση, με επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την ευθυγράμμιση διαδικασιών, άρση εμποδίων και γραφειοκρατίας. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση των αναγκών στελέχωσης για όλα τα τμήματα μετά την μακρά περίοδο παγοποίησης προσλήψεων.
 • Θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη και προστασία καλλιτεχνικής έκφρασης.
 • Εκπόνηση προγράμματος αναβίωσης οικοτεχνιών και μικρών βιοτεχνιών και παροχή κινήτρων για προσέλκυση ποιοτικής πολιτιστικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο.
 • Ενίσχυση δομών για τη φροντίδα των παιδιών
 • Διεύρυνση και ενίσχυση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου.
 • Δημιουργία κρατικών χώρων αξιοπρεπούς φιλοξενίας των ατόμων τρίτης ηλικίας.
 • Τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές. Η μείωση των παρεχόμενων κονδυλίων για την κοινωνική πολιτική έχει υποσκάψει το κοινωνικό κράτος.
 • Προώθηση ενός κράτους προνοίας όπου οι πολίτες θα έχουν άμεση γραμμή επικοινωνίας με τις κρατικές δομές και θα λαμβάνουν απαντήσεις στα ερωτήματα τους με επαγγελματισμό και σεβασμό. Τα επιδόματα για την οικογένεια – και κυρίως για τις πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες αλλά και τις οικογένειες σε αγροτικές μειονεκτικές περιοχές – και τους φοιτητές, δεν πρέπει να αποτελούν μέρος της ευρύτερης πολιτικής για στήριξη των απόρων και κακώς περικόπτονται στη βάση ενός δυσνόητου και γεμάτου κενά συστήματος στόχευσης.

Pin It on Pinterest